print('');

Solar Home System

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (รุ่น SHS-12150)

Code : SHSSTD12150

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (รุ่น SHS-12150)

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้งานในครัวเรือนนี้ จะติดตั้งชุดเสาสำหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ภายนอกอาคารเพื่อรับแสง จากนั้นแผงเซลล์ฯจะแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งมายังชุดควบคุมที่จะติดตั้งในตัวบ้าน โดยจัดเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตตเตอรี่ก่อนที่จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ในครั้งเริ่มแรกนั้น ภาระทางไฟฟ้า ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแบบปกติเช่น หลอดไฟ เพื่อความสว่างให้ความสะดวกและปลอดภัยในยามค่ำคืน หรือ โทรทัศน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิง และ พัดลม เป็นต้น เหมาะสำหรับครัวเรือนชนบทห่างไกล และไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้บริการไม่ถึงเขตที่พักอาศัย หรือตามเกาะแก่ง และพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
Read More

Code : SHSSTD24300

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (รุ่น SHS-24300)

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้งานในครัวเรือนนี้ ได้ถูกพัฒนาขีดความสามารถ ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และ เทคโนโลยีที่พัฒนาสูงขึ้น ทำให้สามารถใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ได้อรรถประโยชน์สูงขึ้น โดยจะติดตั้งชุดเสาสำหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ภายนอกอาคารเพื่อรับแสง จากนั้นแผงเซลล์ฯจะแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งมายังชุดควบคุมที่จะติดตั้งในตัวบ้าน และจัดเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตตเตอรี่ก่อนที่จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานกับภาระทางไฟฟ้าที่ต่อใช้งานได้กำลังวัตต์สูงขึ้นเพื่อรองรับภาระทางไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามยุคสมัย เช่น จากที่เคยใช้ได้เพียง หลอดไฟ ,โทรทัศน์ ,พัดลม อาจเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร ที่ชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โหลดเท่าเดิม แต่เพิ่มระยะเวลาการใช้งานนานขึ้น เท่าตัว เหมาะสำหรับครัวเรือนชนบทห่างไกล และไฟฟ้าระบบจำหน่ายให้บริการไม่ถึงเขตที่พักอาศัย หรือตามเกาะแก่ง และพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
Read More
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (รุ่น SHS-24300)

Please wait...

Please wait...