print('');

Solar Grid-connected System

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-3.0)

Code : SGCSTD3K

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-3.0)

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter)ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในอาคารก่อน ต่อมา เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเราจึงมีโครงการที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read More

Code : SGCSTD5K

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-5.0)

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter)ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในอาคารก่อน ต่อมา เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเราจึงมีโครงการที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read More
ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-5.0)
ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-9.0, 3Ph)

Code : SGCSTD9K

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-9.0, 3Ph)

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter)ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในอาคารก่อน ต่อมา เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเราจึงมีโครงการที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read More

Code : SGCSTD20K

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-20k, 3Ph)

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter)ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในอาคารก่อน ต่อมา เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเราจึงมีโครงการที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read More
ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC-20k, 3Ph)
ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC- 25k, 3Ph)

Code : SGCSTD25K

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคา (SGC- 25k, 3Ph)

ระบบผลิตไฟฟ้าฯแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบนหลังคาบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter)ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในอาคารก่อน ต่อมา เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนเราจึงมีโครงการที่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read More

Please wait...

Please wait...